top of page

Human of GymHaus Boutique Fitness - Anna Le

Anna Le - cô nàng đa tài và xinh đẹp. Đến với GymHaus, Anna đã để lại những chia sẻ cực kỳ thú vị về tập luyện thể dục thể thao từ góc nhìn của một cô nàng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực fitness. Cùng đọc nhé.

💪"𝐿𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑒̂̀ 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛 𝑔𝑖𝑎̀𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝐴́ 𝑞𝑢𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖, 𝐴𝑛𝑛𝑎 đ𝑎̃ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑜̂ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̣̂𝑝 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑜̛̉ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚. 𝑇𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, 𝑚𝑜̂ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑜𝑢𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑐𝑢̉𝑎 𝐺𝑦𝑚𝐻𝑎𝑢𝑠 𝑙𝑎̣𝑖 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝑄𝑢𝑒𝑛 𝑐ℎ𝑖̣ @𝐿𝑒̂ 𝐻𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑖̣ 𝐻𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑚 đ𝑜̂́𝑐 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝐸𝑙𝑖𝑡𝑒, 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝐻𝑎̆̀𝑛𝑔 đ𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑢̉𝑎 𝐺𝑦𝑚𝐻𝑎𝑢𝑠 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̂ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑚𝑒̉. 𝑂̛̉ 𝐺𝑦𝑚𝐻𝑎𝑢𝑠, 𝐴𝑛𝑛𝑎 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑎̀ 𝑎̂́𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔. Đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣. 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑥𝑖𝑛ℎ đ𝑒̣𝑝, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑛𝑔𝑜̛̣𝑝 𝑚𝑎́𝑦, 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑜́ 𝑣𝑖𝑒𝑤 𝑡ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑟𝑎 𝐻𝑜̂̀ 𝑇𝑎̂𝑦 𝑛𝑢̛̃𝑎. 𝑂̛̉ 𝐺𝑦𝑚𝐻𝑎𝑢𝑠, 𝐴𝑛𝑛𝑎 𝑐𝑜̀𝑛 𝑡𝑖̀𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑜 𝑟𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑆𝑘𝑖𝑚𝑚𝑖𝑙𝑙, 𝑆𝑘𝑖-𝑒𝑟𝑔, 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑖𝑘𝑒, 𝑐𝑙𝑖𝑚𝑏𝑒𝑟.

Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝐺𝑦𝑚𝐻𝑎𝑢𝑠 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑎̣̂𝑝 1 𝑘𝑒̀𝑚 1 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐻𝐿𝑉 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑏𝑎̀𝑖 𝑏𝑎̉𝑛. 𝐴𝑛𝑛𝑎 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑎̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 (𝑡𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́), 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 7 𝑏𝑎̀𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝐹𝑀𝑆. 𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̀𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑡, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑟𝑎 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑜̛̉ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑎𝑖 𝑣𝑎̀ 𝐻𝐿𝑉 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑎 𝑟𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑐𝑢̣ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡𝑎́𝑐 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑛𝑎̀𝑦.


𝐵𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑖̣, 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑖̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̀𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐, 𝐻𝐿𝑉 𝑇𝑢𝑎̂́𝑛 𝐴𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̀𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑡𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̆𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔. 𝑇ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑖̀𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦. 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑜̛̉ đ𝑎̂𝑢 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑔ℎ𝑒́ 𝑞𝑢𝑎 123𝐺 𝑇ℎ𝑢̣𝑦 𝐾ℎ𝑢𝑒̂ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑠𝑜̂́ 5 𝑛𝑔𝑜̃ 𝑇ℎ𝑖 𝑆𝑎́𝑐ℎ đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑛ℎ𝑒́".💟💟💟


................................................................... ♻️GymHaus Boutique Fitness là phòng tập HLV cá nhân ĐỘC ĐÁO và CHẤT nhất tại Hà Nội. Chúng tôi có các gói tập giảm mỡ, tăng cơ, cải thiện tư thế và bổ trợ thể thao với chương trình tập dựa trên nền tảng của hiệp hội khoa học thể thao quốc tế ISSA.

📥 ĐỂ ĐƯỢC TẶNG NGAY 1 BUỔI TƯ VẤN VÀ TẬP THỬ 30 phút MIỄN PHÍ - Điền thông tin tại Link https://www.gymhausvietnam.com/contact-us để đặt hẹn tư vấn và tập thử với GymHaus. - Hoặc inbox/comment ngay bên dưới để ad hỗ trợ bạn chu đáo. 👋🏼 ĐĂNG KÝ NGAY! SỐ LƯỢNG BUỔI TƯ VẤN & TẬP THỬ ƯU ĐÃI CÓ HẠN để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

☎️ Hotline: 0896655096 ✅Website: GymHausvietnam.com ✅Address: Số 5 Ngõ Thi Sách (gần Phố Lê Văn Hưu), quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số 123G Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội ✅Instagram @gymhausvn ✅Youtube: http://bit.ly/gymhausyoutube

16 views0 comments

Comments


bottom of page