top of page

Human of GymHaus - Diva Mỹ Linh ( Hội viên nhà Gym )

Bạn có biết rằng GymHaus ngoài việc quy tụ nhiều runner, vđv bóng rổ, CEO tài ba thì nhà Gym còn là điểm đến lý tưởng của nghệ sỹ. Gương mặt hội viên ngày hôm nay nhà Dim nhắc tới, chắc chắn sẽ làm chúng ta hồi tưởng lại tuổi thơ lúc nào cũng được bố mẹ cho đi CẮT TÓC NHƯ CHỊ MỸ LINH. Tại sao chị lại tin tưởng và lựa chọn GymHaus, thì hãy cùng lắng nghe chia sẻ dưới đây của Diva Mỹ Linh nhé:

" 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̣𝑐 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑎̆𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔, đ𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜́𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑟𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 đ𝑎́𝑛ℎ 𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑟𝑎 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑎̂́𝑦. 𝑆𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 1 𝑐ℎ𝑢𝑜̂̃𝑖 𝑦𝑜𝑔𝑎 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑠𝑎́𝑛𝑔, 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑏𝑜̣̂ 3-4𝑘𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑢 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑜̛̉. 𝐺𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂𝑦, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑖̀𝑚 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 40 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̆́𝑝 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑑𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑒̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑢̀ 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑡𝑜̂́𝑡,𝑚𝑜̛̃ 𝑏𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑡𝑢̣ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑛𝑒̂̀. 𝐶𝑢̃𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑏𝑜̣̂ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 đ𝑢̉ 𝑚𝑎̀ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑔𝑦𝑚 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑛𝑜́𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑖 𝑣𝑖̀ 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑜̛𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑚𝑜̂𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎́𝑛. 𝑅𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑢̛̀ 1 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑔𝑦𝑚 𝑣𝑖̀ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑛ℎ𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑎́𝑛, 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 ℎ𝑎̆̉𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑒́. 𝑇𝑎̣̂𝑝 𝑜̛̉ 𝐺𝑦𝑚𝐻𝑎𝑢𝑠 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐻𝑎̆̀𝑛𝑔, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̀𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒𝑜 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝑉𝑖́ 𝑑𝑢̣ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑣𝑜̃𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑒̣̂𝑐ℎ ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑠𝑢̛̉𝑎 𝑡𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̀𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔, 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐, 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑎́𝑛.

𝑄𝑢𝑎 4 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛, 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜̂́ 𝑔𝑎̆́𝑛𝑔 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑥𝑒̂́𝑝 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡𝑖𝑚𝑒 đ𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 đ𝑒̂̀𝑢 (𝑙𝑎́𝑖 𝑥𝑒 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑙𝑒̂𝑛 𝑇ℎ𝑢̣𝑦 𝐾ℎ𝑢𝑒̂ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛), 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̂𝑦 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 ℎ𝑜̛𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑜̃𝑚, 𝑠𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐, 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑠𝑎̂𝑢 (𝑛ℎ𝑜̛̀ 𝑐𝑎́𝑖 𝐺𝑎𝑚𝑖𝑛 𝑎𝑛ℎ 𝑇𝑢𝑒̣̂ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 đ𝑜 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛). 𝐻𝑦 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑎𝑢 𝑚𝑎̂́𝑦 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̣̂𝑡 “𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑛𝑖𝑒̂𝑛 𝑥𝑖𝑛ℎ đ𝑒̣𝑝” ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑠𝑎𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̃𝑜 𝑏𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑎̉𝑚 ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑎́𝑢 𝑐𝑜𝑛 . 𝑌𝑒̂𝑢 𝑛ℎ𝑎̀ 𝐺𝑦𝑚, 𝑌𝑒̂𝑢 𝐻𝑎̆̀𝑛𝑔, 𝑎𝑖 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑚𝑎̀ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑣𝑢𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑐𝑜̂ 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝐻𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝐿𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑒́ ".

Bạn có muốn được gặp thần tượng của nhiều thần tượng không? Nếu có thì đăng ký tập luyện ngay hôm nay với GymHaus. ............................................................... ĐỂ ĐƯỢC TẶNG NGAY 1 BUỔI ĐÁNH GIÁ TƯ THẾ VÀ TẬP THỬ MIỄN PHÍ - Điền thông tin tại Link https://www.gymhausvietnam.com/contact-us để đặt hẹn tư vấn và tập thử với GymHaus. Hotline: 0896655096 Website: GymHausvietnam.com Address: Số 5 Ngõ Thi Sách (gần Phố Lê Văn Hưu), quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số 123G Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội Instagram @gymhausvn Youtube: http://bit.ly/gymhausyoutube #GymHaus #ditapphaivui


8 views0 comments

Comments


bottom of page