top of page

Hội viên GymHaus nói gì sau khi tới tập luyện

🌼𝐇𝐔𝐌𝐀𝐍 𝐎𝐅 𝐆𝐘𝐌𝐇𝐀𝐔𝐒 - 𝐆𝐈𝐀𝐍𝐆 𝐊𝐀𝐓𝐄🌼


𝐆𝐈𝐀𝐍𝐆 𝐊𝐀𝐓𝐄 - Chuyên gia trị liệu tâm lý, người đã đồng hành cùng GymHaus ở Event 𝒀𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒃𝒂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 vào cuối năm 2019. Ngày hôm nay, cô đã sắp xếp công việc bận rộn để tới tập luyện với Founder Hằng Lê. Sau buổi tập đầu tiên, nhà Dim đã nhận được chia sẻ hết sức có tâm từ cô nàng hội viên này. Cả nhà cùng đọc với Dim Hau nhé:

"𝑇𝑢̛̀ ℎ𝑜̂𝑚 𝑔ℎ𝑒́ 𝑞𝑢𝑎 𝐺𝑦𝑚𝐻𝑎𝑢𝑠 - 𝐵𝑜𝑢𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦. 𝑉𝑖̀ 𝑐𝑎̆𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑙𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝐿𝑒̂ 𝐻𝑎̆̀𝑛𝑔 - 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ đ𝑎̂̀𝑦 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑐𝑎̉𝑚 ℎ𝑢̛́𝑛𝑔

Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑜̛𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑔𝑦𝑚 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑜̛̉ 𝑐ℎ𝑜̂̃, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑜̛̉ 𝐺𝑦𝑚ℎ𝑎𝑢𝑠 𝐵𝑜𝑢𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑛𝑔, ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖, 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛𝑜́𝑖 𝑙𝑎̀ 𝐶𝑂́ 𝐾𝐻𝐼́ 𝐶𝐻𝐴̂́𝑇, 𝑘𝑒̀𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑢𝑖, 𝑠𝑎̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑖. Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝐻𝑎̆̀𝑛𝑔 - 𝐺𝑦𝑚ℎ𝑎𝑢𝑠 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑙𝑎̀ ℎ𝑎̃𝑦 𝑡𝑎̣̂𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎̉𝑜 đ𝑒̣𝑝 ℎ𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑎𝑖 đ𝑜́, 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑎̂̃𝑢 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑜́ 𝑐𝑜̛ 6 𝑚𝑢́𝑖 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘𝑖𝑎… 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ đ𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑎̉𝑛, 𝑣𝑖̀ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑥𝑎 𝑥𝑜̂𝑖 𝑞𝑢𝑎́ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝑀𝑎̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛, 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ! 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑛𝑎̀𝑦 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑢̃𝑖 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛. 💓

𝐻𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑛𝑎̆́𝑛 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑢́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑖̣ 𝑙𝑒̣̂𝑐ℎ, 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑐𝑎𝑜 ℎ𝑜̛𝑛 𝑏𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖. 𝐿𝑢́𝑐 đ𝑜́ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑖̀ 𝑐𝑜̛ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑏𝑖̣ 𝑐𝑜 𝑛𝑔𝑎̆́𝑛 ℎ𝑜̛𝑛 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔. 𝐶𝑜̀𝑛 𝑑𝑜̣𝑐 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑜́𝑡 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑏𝑖̣ đ𝑎𝑢 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 đ𝑒̉ 𝑚𝑜̂̉ ℎ𝑎𝑖 𝑙𝑎̂̀𝑛. 𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̀𝑛 đ𝑢̀𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑜̂̃ đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑥𝑒 𝑙𝑎̆𝑛 𝑠𝑜̛́𝑚. 𝑉𝑎̣̂𝑦 𝑛𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑚𝑎̀ 𝐻𝑎̆̀𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ"

........................................................................ 🔰GymHaus Boutique Fitness là phòng tập HLV cá nhân ĐỘC ĐÁO và CHẤT nhất tại Hà Nội. Chúng tôi có các gói tập giảm mỡ, tăng cơ, cải thiện tư thế và bổ trợ thành tích thể thao với chương trình tập dựa trên nền tảng của hiệp hội khoa học thể thao quốc tế ISSA. ☎️ Hotline: 0896655096 📍Website: GymHausvietnam.com 📍Address: CS1: Số 5 Ngõ Thi Sách (gần Phố Lê Văn Hưu), quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. CS2: Số 123G Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 📍Instagram @gymhausvn 📍Youtube http://bit.ly/gymhausyoutube #GymHaus #ditapphaivui

4 views0 comments

Comments


bottom of page